Reset Password

Passatgers
Adults
Ages 13 or above
0
Children
Ages 2 to 12
0
Infants
Under 2 years
0
Close
Your search results

Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web nauticacolonia.com, propietat d’AUTO BOAT ROCA SL, d’ara endavant PRESTADOR. L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i compren el que aquí s’exposa.
 • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els serveis, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que foren adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és AUTO BOAT ROCA SL, amb domicili social Explanada del Port, s/n – 07638 Colònia de Sant Jordi (Illes Balears), NIF B07631948 i amb telèfon d’atenció al client / USUARI 971655222.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de lloguer d’embarcacions entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment que aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de lloguer comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD), detallat en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

Un cop l’USUARI ha introduït les dades personals, s’informa que conforme al que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Reclamacions.
 3. Força major.
 4. Competència
 5. Generalitats de l’oferta.
 6. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 7. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 8. Llei aplicable i jurisdicció.
 9. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

Salvant estipulació particular per escrit, la realització d’una reserva al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per endavant i per escrit pel PRESTADOR.

2. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa a la menor brevetat possible, podent-se realitzar a les següents adreces de contacte:

Postal: AUTO BOAT ROCA SL, Explanada del Puerto, s/n – 07638 Colonia de Sant Jordi (Illes Balears)

Telèfon: 971655222

Correu: oficina@nauticacolonia.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es retardarà fins al cessament del cas de força major.

4. COMPÈTENCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en el lloguer.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

5. GENERALITATS DE L’OFERTA

El lloguer d’embarcacions efectuat pel PRESTADOR s’entendran subjectes a aquestes Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial d’AUTO BOAT ROCA SL o al que aquí s’estipula, tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Davant els continus avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions tindran igualment validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

6. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada lloguer inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables. Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualsevol altre servei addicional i annex al servei adquirit.

Els preus aplicables a cada lloguer són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.

Un cop realitzada la reserva, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de serveis, com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la reserva. Aquesta factura serà enviada juntament amb el servei adquirit a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 971655222 o via correu electrònic a l’adreça rgpd@nauticacolonia.com.

7. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

 • VISA, MASTERCARD, PAYPAL

Pagament del 50% de l’embarcació en concepte de reserva. La resta presencial (oficina) quan recullen embarcació.

Els extres s’abonaran íntegrament (100% de l’import) en el moment de la realització de la reserva, juntament amb el 50% de l’embarcació.

Fiança:

 • Es depositarà presencialment mitjançant targeta VISA O MASTERCARD.
  • Embarcacions amb titulació: 1000€
  • Embarcacions sense titulació: 500€

8. CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS

 • Abans d’un mes: Devolució del 100% de la reserva
 • Abans de 15 dies: Devolució del 50% de la reserva
 • Menys de 15 dies: No hi ha devolució
 • Cancel·lació per mala meteorologia: Recerca d’una altra data alternativa o devolució del 100% de la reserva.
 • Cancel·lació per avaria de l’embarcació: Recerca d’una altra data alternativa, embarcació alternativa per al mateix horari o devolució del 100% de la reserva

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de Colònia de Sant Jordi (Espanya).